Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9. NIEODEBRANIE PRZESYŁKI

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sowka.net.pl prowadzony jest przez SYLWIĘ PIERŚCIŃSKĄ prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7322127684, adres poczty elektronicznej: sowkanetpl@gmail.com

  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  1.3. Definicje:

  1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

  1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  1.3.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

  1.3.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

  1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  1.3.10 SPRZEDAWCA – SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7322127684, adres poczty elektronicznej: sowkanetpl@gmail.com

  1.3.11. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sowka.net.pl.

  1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

  1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  1.3.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter oraz blog.

  2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola *„Zarejestruj się”*. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa, imię i nazwisko, adres do dostawy Produktów (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola *„Zamawiam i płacę”* – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zamów Newsletter”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.

  W każdej chwili otrzymujący Newsletter sowka.net.pl może zrezygnować z jego otrzymywania klikając w link znajdujący się w każdym wysyłanym Newsletterze na dole wiadomości.

  2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

  2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

  2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

  2.3.3. Przeglądarka internetowa.

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

  3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień*

  3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

  3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

  3.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: sowkanetpl@gmail.com

  3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego wraz z Polityką Prywatności oraz (2) przesłanie Klientowi potwierdzenia złożonego zamówienia mailowo.

  1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  4.1.1. Płatność natychmiastowa przez system płatności SHOPER  - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

  4.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  4.1.3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.

 

  1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  5.1.1. Przesyłki krajowe - za pośrednictwem Paczkomatów 24/7 InPost

   

   

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  6.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

  6.2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne:

  6.2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady fizycznej Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  6.2.2. Zawiadomienia o wadzie fizycznej Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@goodlookin.pl lub pisemnie na adres: SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI ul. Wierzbińska 34 95-070 Aleksandrów Łódzki. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny wady fizycznej Produktu należy go również dostarczyć na powyższy adres.

  6.2.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  6.2.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  6.3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

  6.3.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sowkanetpl@gmail.com lub też pisemnie na adres: SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI ul. Wierzbińska 34 95-070 Aleksandrów Łódzki

  6.3.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  6.3.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  6.3.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

  6.4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

  7.2. W przypadku, gdy zamówienie zostało odebrane osobiście w siedzibie firmy - mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   

  Dokonaj zwrotu w 3 prostych krokach!

  1. Wydrukuj i wypełnij formularz zwrotu.
  2. Wyślij paczkę na adres SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI ul. Wierzbińska 34 95-070 Aleksandrów Łódzki
  3. Zwrot pieniędzy

  7.3. Otrzymasz zwrot pieniędzy do 14 dni od otrzymania przez nas zwrotu. Powyższa procedura nie jest warunkiem skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy oraz w żaden sposób go nie ogranicza. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w sposób tradycyjny, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem).

  7.4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI

  1. Wierzbińska 34

  95-070 Aleksandrów Łódzki

  Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

  ..................................................................................................................................................................................................................................................

  Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  Adres konsumenta(-ów)

   

  Numer konta oraz imię, nazwisko i adres właściciela konta (do zwrotu pieniędzy, jeżeli płatność za towar była dokonana u kuriera lub przelewem tradycyjnym):

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  .............................................................................................................................................................

   

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data

   

  ( *) Niepotrzebne skreślić.

   

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu płatność za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 14 dni.

  UWAGA! Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem.

  Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

  1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

  8.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  8.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

  8.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  8.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  1. NIEODEBRANIE PRZESYŁKI

   Zgodnie z prawem nieodebranie przesyłki nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy. Do zwrotu kosztów wysyłki (w wysokości najtańszej formy wysyłki) mają Państwo prawo dopiero po odebraniu paczki.

   W przypadku nieodebrania przesyłki i odmowy jej ponownej wysyłki, nie zwracamy kosztów wysyłki oraz dodatkowo od zamówienia odliczamy koszt powrotnej przesyłki. 

    

   Np zamówienie o wartości 40zł + 8,99zł =48,99

   W przypadku nieodebrania paczki zwracamy 48,99 - 8,99 - 8,99 = 31,01

  2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

    

  9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  9.2. Zmiana Regulaminu:

  9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

  9.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

  9.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  9.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  9.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

  Polityka cookies sklepu internetowego sowka.net.pl: Polityka Prywatności.

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl