Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://sowka.net.pl/ zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

  1. DANE OSOBOWE

1.1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PAWEŁ BIŃKOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI A z siedzibą po adresem: ul. Wierzbińska 34 95-070 Aleksandrów Łódzki (adres prowadzenia działalności: SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI ul. Wierzbińska 34 95-070 Aleksandrów Łódzki), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7322127684, adres poczty elektronicznej: sowkanetpl@gmail.com

1.2. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERA SOWKA.NET.PL?

SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI może zbierać następujące dane osobowe użytkowników strony internetowej SOWKA.NET.PL i/lub aplikacji mobilnej SOWKA.NET.PL („STRONA/APLIKACJA”) poprzez odpowiednie formularze: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub numer konta (podany przez klienta w przypadku dokonywania zwrotu towaru), nazwa firmy i NIP i podczas gdy użytkownik przegląda STRONĘ/APLIKACJĘ, rejestruje się, składa zamówienie online, kontaktuje się z SOWKA.NET.PL lub uczestniczy w promocjach lub ankietach SOWKA.NET.PL

1.3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zainteresowanego będę przetwarzane do następujących celów wedle zastosowania:

- obsługa i rozwijanie procesu zakupów online. Wykorzystujemy dane osobowe klienta w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia oraz informowania o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną. W razie pytań prosimy o kontakt na nasz adres: sowkanetpl@gmail.com;

- obsługa i wysyłanie informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu, zainteresowań i potrzeb zainteresowanego jako klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub poczty tradycyjnej. Wysyłanie takich informacji wiąże się z profilowaniem użytkowników na podstawie danych osobowych, historii zakupów, jeśli dotyczy, oraz informacji dotyczących sposobu nawigowania na STRONIE/w APLIKACJI, aby dokonać oceny określonych aspektów związanych z osobistymi preferencjami, w celu oferowania wiadomości handlowych odpowiednich do profilu użytkownika;

- personalizowanie treści, produktów lub usług w przesyłanych wiadomościach wedle zainteresowań klienta. W celu zarządzania otrzymywanymi wiadomościami należy przejść do zakładki "Moje konto", następnie "Edycja danych";

- odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi;

- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE/w APLIKACJI;

- obsługa i wystawianie dowodów zakupu: paragonów fiskalnych, faktur sprzedaży.

1.4. PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE?

SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI będzie przechowywać dane osobowe jedynie przez zasadnie potrzebny okres, mając na względzie takie potrzeby, jak udzielanie odpowiedzi na zapytania i rozwiązywanie problemów, wprowadzanie ulepszeń, aktywowanie usług i spełnianie wymogów obowiązujących przepisów prawa. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: sowkanetpl@gmail.com

1.5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE?

SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI ma następujące podstawy uzasadniające przetwarzanie danych osobowych:

Wykonanie umowy Podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych zainteresowanego jest wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie zainteresowany jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży.

Obowiązki prawne Obsługa i wystawianie faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI w relacjach z klientami.

Zgoda W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie zgoda zainteresowanego, o ile zostanie ona udzielona:

- zarządzanie usługą wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu zainteresowanego;

- odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi ze strony zainteresowanego;

- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE/w APLIKACJI.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: sowkanetpl@gmail.com

Uzasadniony interes W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie uzasadniony interes:

- tworzenie profili na podstawie sposobu nawigowania na STRONIE/w APLIKACJI przez zarejestrowanego użytkownika, jak również innych użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane do jakichkolwiek innych celów;

- tworzenie profili do wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu zainteresowanego;

- wysyłanie ankiet dotyczących zadowolenia klientów SOWKA.NET.PL z zakupionych produktów lub używanych usług w celu poproszenia ich o opinię i ulepszania tychże produktów i usług.

Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość gwarantowania, że nasza STRONA/APLIKACJA jest bezpieczna, a także pomaganie PL w zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i poziomu zadowolenia użytkowników, aby w ten sposób ulepszać usługi, produkty i marki. Wszystkie te działania są realizowane w celu podniesienia poziomu zadowolenia klientów i zapewnienia unikalnych doświadczeń podczas nawigowania i zakupów.

1.6. JAKIM ODBIORCOM MOŻEMY UJAWNIAĆ DANE?

Dane osobowe zainteresowanego mogą być przekazywane/ujawniane następującym odbiorcom:

- administracji publicznej i instytucjom publicznym gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne;

- firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, takim jak franczyzobiorcy i dostawcy świadczący usługi dla  SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI (firmy kurierskie, systemy płatności internetowej, agencje, firmy zajmujące się wysyłaniem informacji handlowych lub profilowaniem itp.).

SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI w żadnym przypadku nie sprzedaje danych klientów podmiotom trzecim.

1.7. W JAKI SPOSÓB SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI CHRONI DANE OSOBOWE?

STRONA/APLIKACJA wykorzystuje takie metody ochrony informacji jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych i zagwarantowania poufności danych.

Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem STRONY/APLIKACJI są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji. Firma SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKIdeklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

1.8. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE OSOBOWE?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać:

- logując się na swoje konto w sklepie internetowym SOWKA.NET.PL

- kontaktując się przez adres e-mail SOWKANETPL@GMAIL.COM

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI

Prawo do sprostowania

Użytkownik może zażądać od SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. Użytkownicy zarejestrowani na naszej STRONIE/w APLIKACJI mogą też łatwo i bezpośrednio poprawić swoje dane poprzez dokonanie odpowiednich zmian w swoim profilu.

Prawo do usunięcia/„bycia zapomnianym”

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.

Prawo do przenoszalności

Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes, w tym wobec profilowania. W takim przypadku SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem: sowkanetpl@gmail.com

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Niemniej nie będzie możliwe wykonanie tego prawa w przypadku, gdy decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI ; jest dozwolona prawem, któremu podlega SSÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. POLITYKA COOKIES

SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI , samodzielnie lub za pośrednictwem umowy o współpracy na usługi pomiarowe może wykorzystywać pliki cookies, gdy użytkownik przegląda stronę internetową. Cookies to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer strony w celu rejestracji działalności użytkownika w czasie jego obecności na stronie.

Stosowanie plików cookies umożliwia serwerowi, na którym znajduje się strona internetowa, rozpoznawanie przeglądarki internetowej użytkownika. Ułatwia to nawigację i pozwala np. na dostęp użytkowników, którzy zarejestrowali się wcześniej do miejsc, usług, promocji i konkursów przeznaczonych wyłącznie dla nich, bez konieczności każdorazowej rejestracji. Cookies są również wykorzystywane do pomiaru parametrów ruchu i oglądalności, monitorowania postępów i liczby wejść na stronę.

2.1. GWARANCJE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Cookies wykorzystywane przez stronę internetową są kojarzone wyłącznie z anonimowymi użytkownikami i komputerami i nie udostępniają danych osobowych użytkowników.

Niektóre pliki cookies są wykorzystywane przez osoby trzecie (np. Google), aby udostępnić dane dotyczące skuteczności promocji. W żadnym wypadku cookies nie gromadzą danych osobowych, które mogłyby zidentyfikować konkretnego użytkownika.

Cookies używane na stronie internetowej mają w większości przypadków charakter tymczasowy i służą głównie ich efektywnej transmisji. Żaden z plików cookie używanych przez stronę nie będzie ważny dłużej niż dwa lata.

Użytkownicy mają możliwość konfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby otrzymywać powiadomienia o plikach cookies i zapobiegać ich instalacji na komputerze.

Należy pamiętać, że wyłączenie przez użytkownika plików cookies lub ich ograniczenie może uniemożliwić dostęp do niektórych sekcji lub funkcji strony.

Aby korzystać ze strony internetowej nie ma potrzeby wyrażania zgody na instalację cookies, pomimo, że jest konieczne zalogowanie się, jak w przypadku każdej z usług, która wymaga wcześniejszej rejestracji lub logowania.

2.2. JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES UŻYWA SOWKA.NET.PL?

SOWKA.NET.PL wykorzystuje cztery rodzaje plików cookies:

Cookies funkcjonalne/techniczne

Pozwalają na przeglądanie naszej strony oraz korzystanie z funkcji, takich jak koszyk na zakupy/wishlista.

Cookies analiz i badania oglądalności

Wykorzystujemy cookies Google Analytics do pomiaru liczby osób odwiedzających naszą stronę. Ponadto cookies pozwalają nam mierzyć i analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Informacja ta pozwala na ciągłe doskonalenie usług oraz procesu zakupów użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną dotyczącą polityki prywatności Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookies ustawień preferencyjnych

Podczas przeglądania lub zakupów online witryna zapamięta preferencje użytkownika (np. lokalizację lub język). Dzięki tym cookies oferujemy ułatwienia w procesie przeglądania strony. Doświadczenie przeglądania staje się proste i zindywidualizowane.

Cookies reklamowe

Pliki te wykorzystywane są do wyświetlania odpowiednich reklam użytkownikom. Ograniczają również liczbę reklam oglądanych przez użytkownika i pomagają mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. Przeglądając naszą stronę użytkownik zgadza się na pobranie tego typu cookies na swoim urządzeniu oraz przeprowadzenie konsultacji w trakcie następnych wizyt na stronie internetowej SOWKA.NET.PL.

2.3. JAK FUNKCJONUJĄ LINKI DO INNYCH STRON?

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych z różną niż SOWKA.NET.PL polityką prywatności. W takim wypadku SOWKA.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść lub zawartość stron z linków. SOWKA.NET.PL zachęca użytkowników sieci, aby zapoznali się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która jest dostępna poprzez SOWKA.NET.PL

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt

2.4. W JAKI SPOSÓB SOWKA.NET.PL ZBIERA I GROMADZI ADRESY IP?

Serwer strony internetowej automatycznie wykrywa adres IP i nazwy domen wykorzystywanych przez użytkowników.

Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, gdy ten łączy się z Internetem. Informacja ta pozwala na dalsze przetwarzanie danych, w celu uzyskania pomiarów statystycznych, które pokazują liczbę wizyt w sieci, kolejność odwiedzin, punkt dostępu, itp.

 

  1. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z zawartości strony internetowej. Jego obowiązkiem jest:

  • podać prawdziwe i dokładne informacje wymagane w formularzu rejestracyjnym lub w informacji dotyczącej realizacji zamówienia, aktualizować je przy każdorazowym korzystaniu ze strony;
  • nie angażować się w działania nielegalne, wbrew dobrej wierze i porządkowi publicznemu;
  • nie rozpowszechniać treści lub propagandy rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, ideologię lub treści w jakikolwiek sposób naruszających moralność, porządek publiczny, prawa podstawowe, wolności obywatelskie, honor, prywatność lub wizerunek osób trzecich zgodnie z obowiązującym prawem;
  • nie powodować uszkodzeń systemów fizycznych i logicznych strony, dostawców NET.PL lub osób trzecich, nie wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które są zdolne do spowodowania wymienionych szkód; , nie korzystać z zawartości strony internetowej oraz informacji na jej temat w celach promocyjnych lub służących wysyłaniu wiadomości do innych celów handlowych, czy do zbierania lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników;
  • nie próbować dostępu ani używać konta e-mail innych użytkowników i manipulować lub modyfikować ich wiadomości.

SOWKA.NET.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania na swojej stronie internetowej wszelkich niezapowiedzianych zmian, które uzna za stosowne. Mogą do nich należeć: poprawki, usuwanie lub dodawanie treści i świadczonych usług, sposób w jaki usługi zostały przedstawione lub ich lokalizacja na stronie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

  1. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej na stronie internetowej i jej zawartości, w tym między innymi prawa do: zdjęć, dźwięku, audio, wideo, rysunków, tekstów, grafiki, logo, ikon, zestawień kolorów, struktury, przycisków i oprogramowania, nazwy handlowej, znaków towarowych, prac, ilustracji, zdjęć lub rysunków technicznych oraz wszelkich innych znaków użytku przemysłowego, jest własnością i należy do SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI lub innych właścicieli, którzy zezwolili na zamieszczenie ich danych na stronie internetowej.

Zabronione jest odtwarzanie, rozpowszechnianie i publiczne przedstawianie, z uwzględnieniem środków udostępnienia, całości lub części zawartości strony do celów komercyjnych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać prawa własności intelektualnej SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI.

Użytkownik może korzystać ze strony internetowej i jej zawartości w celach osobistych i prywatnych. Wszelkie inne użycie jest zabronione i będzie wymagać od użytkownika uzyskania wcześniejszej, jednoznacznej, pisemnej zgody SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI.

Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani manipulować urządzeniami zabezpieczającymi ani systemami bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na stronie.

 

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku błędów lub pominięć w treści, niedostępności portalu, wprowadzenia wirusów lub szkodliwych programów, mimo podjęcia wszystkich niezbędnych technicznych środków zapobiegawczych.

Od strony internetowej klienta możliwe jest przekierowanie treści na strony internetowe osób trzecich. Z racji, że usługodawca nie zawsze może kontrolować treści umieszczane przez osoby trzecie na jego stronach internetowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju treści. W każdym wypadku usługodawca informuje, że przystąpi do natychmiastowego usunięcia wszelkich treści, które mogą naruszać miejscowe lub międzynarodowe prawo, zasady moralności lub porządku publicznego. Przystąpi do natychmiastowego wycofania przekierowanej strony z powiadomieniem właściwych organów.

SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przechowywane lub pojawiające się na forach, czatach, blogach, w komentarzach, sieciach społecznościowych lub w innych miejscach, gdzie istnieje możliwość publikowania w Internecie treści osób trzecich.

Jednocześnie SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI jest do dyspozycji wszystkich użytkowników, organów władz, instytucji i sił bezpieczeństwa i działa aktywnie w wycofaniu lub ewentualnym zablokowaniu wszystkich treści, które mogą wpływać lub naruszać miejscowe lub międzynarodowe prawa osób trzecich lub zasad moralności i porządku publicznego. Jeżeli użytkownik uzna, że w sieci znajdują się treści, które mogą naruszać te normy, należy natychmiast powiadomić o tym administratora strony internetowej. Strona internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem sprawnego funkcjonowania. Wstępnie można zagwarantować jej sprawne działanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI nie wyklucza jednak możliwości zaistnienia pewnych błędów oprogramowania, lub innych usterek powstałych z przyczyn niezależnych, np. klęski żywiołowe, strajki lub inne okoliczności uniemożliwiające dostęp do sieci.

Zakazane jest wprowadzanie w celach handlowych hiperłączy (hiperlink) na innych stronach internetowych, które udostępniałyby wejście na stronę internetową SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI bez uprzedniej zgody marki. SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub zawartość stron internetowych osób trzecich, które stworzą link do strony internetowej SÓWKA PAWEŁ BIŃKOWSKI.

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl